Bel me terug
x

Bel me terug

Laat je telefoonnummer achter, en wij bellen je terug.

Privacy Statement

Privacy Statement Bianca Bos Advocaat

 

Algemeen

Bianca Bos Advocaat respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan het kantoor wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Bianca Bos Advocaat verwerkt.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Bianca Bos Advocaat verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboorteplaats en geboortedatum;
 • Nationaliteit;
 • Geslacht;
 • Burgerservicenummer.

Deze gegevens verwerkt Bianca Bos Advocaat omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan het kantoor kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Bianca Bos Advocaat verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van hierna genoemde gronden zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • Gerechtvaardigd belang.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bianca Bos Advocaat deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij val te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Bianca Bos Advocaat (zoals bijvoorbeeld een IT-leverancier), maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Bianca Bos Advocaat persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met derde partijen die uw gegevens verwerken heeft Bianca Bos Advocaat verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Bianca Bos Advocaat hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval dat Bianca Bos Advocaat gebruik maakt van diensten van derde partijen (zoals bijvoorbeeld een IT-leverancier) zal zij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Bianca Bos Advocaat bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Dossiers worden, in het archief, tot 7 jaar na het eindigen van de aan ons verstrekte opdracht bewaard.

 

Welke rechten heeft u als betrokkene?

Als betrokkene heeft u het recht op inzage, correctie en/ of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, overdraagbaarheid en verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming.

Een verzoek hiertoe kunt u per e-mail sturen naar advocaat@biancabos.nl. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek ontvangt u bericht van ons.

 

Social Media Button

Bianca Bos Advocaat kan besluiten een social media button op haar website te plaatsen (denk aan Twitter, LinkedIn of Facebook).

Wanneer dit het geval is, houdt Bianca Bos Advocaat geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via dergelijke derde partijen. Het gebruik van die media is voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt is het raadzaam eerst het privacy- statement van die partijen door te lezen.

 

Google Analytics

Bianca Bos Advocaat kan besluiten gebruik te maken van cookies van Google Analytics teneinde bijvoorbeeld het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen of rapportages te verkrijgen.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt of voor zover derde partijen de informatie namens google verwerken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hier omschreven.

 

Aanpassing privacy statement

Bianca Bos Advocaat heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen zullen op de website van Bianca Bos Advocaat gepubliceerd worden.

Raadpleeg daarom regelmatig onze website.

 

Vragen en/ of opmerkingen

Bij vragen en/ of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met: Bianca Bos, telefoonnummer 0229-504048, e-mail advocaat@biancabos.nl.

 

Dit privacy statement is op 27 juli 2020 vastgesteld.